تبلیغات
پاییز بود... - ...

کاش میتوانستم سدی بسازم!

نه در مقابل سیلاب ها که برای مهار ِ خیال ها!
افکار ِ درهم و برهم ناخوانده که شبانه هجوم می اورند و

خواب را از سرت می شویند!

کاش مهندسی میتوانست د
ِبی بیست و اندی ساله ی زندگی را آمار بگیرد و
سدی برایش طراحی کند که با سکوت شب و صدای باران تَرَک برندارد
!